04 серпня 2022 року о 14 год. 30 хв. з нагоди 100-річчя Одеського державного університету внутрішніх справ проводитиметься Міжнародний круглий стіл «Мовна підготовка поліцейських: традиції, перспективи та зарубіжний досвід». До участі запрошуються науковці, здобувачі вищої освіти, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи круглого столу.

Робота круглого столу запланована за такими напрямами:

- мовна підготовка курсантів закладів вищої освіти МВС України крізь призму століття;

- культура спілкування в службовій діяльності поліцейського;

- перспективи розвитку комунікативних технологій у навчально-методичному забезпеченні підготовки поліцейських;

- іншомовна компетентність працівників Національної поліції України в умовах євроінтеграції.

Робочі мови круглого столу – українська, англійська.

Для участі у роботі круглого столу просимо до 01 серпня 2022 року надіслати на адресу оргкомітету:

- заявку на участь у круглому столі;

- тези доповіді.

Вимоги до оформлення матеріалів 

Оргкомітет круглого столу приймає наукові доповіді обсягом 3-4 сторінки тексту формату А4, поля - 2 см, шрифт - Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал - 1,5. Назва доповіді - прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, місце навчання та відомості про наукового керівника; далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказуються у квадратних дужках і порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у порядку згадування в роботі.

Тези доповідей необхідно надати в електронному варіанті у форматі *.Doc, *.rtf, що названий прізвищем автора (наприклад, «petrenko.doc») на електронну адресу: kafedra.mownoi.pidgotowki.2020@gmail.com

Матеріали доповідей здобувачів освіти мають супроводжуватися рекомендацією наукового керівника.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напряму круглого столу та вимогам до їх оформлення.

Телефони для довідок:

(048) 7095088 – начальник відділу організації наукової роботи Домброван Наталія Василівна;

(098) 8821511 – завідувач кафедри мовної підготовки Ситько Олена Миколаївна;

(066) 1906594 – доцент кафедри мовної підготовки Лісовська Алла Олегівна.

Заявка  

на участь у роботі Міжнародного круглого столу «Мовна підготовка поліцейських: традиції, перспективи та зарубіжний досвід» 

Прізвище, ім’я, 

по батькові__________________________________________________________

Місце роботи, навчання (повна назва закладу) _____________________

Контактний телефон ________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________

Тема доповіді ________________________________________________________

 

ОРГКОМІТЕТ КРУГЛОГО СТОЛУ

Голова:

Швець Д.В., ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., доцент

Заступник голови:

Корнієнко М.В., проректор Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

Члени оргкомітету:

Домброван Н.В., начальник відділу організації наукової роботи, к.ю.н.

Лісовська А.О., доцент кафедри мовної підготовки, к.філол.н. 

Ситько О.М, завідувач кафедри мовної підготовки, к.філол.н., доцент

Тягнирядно Є.В., професор кафедри мовної підготовки, к.пед.н., доцент

Шаповаленко Н.М., доцент кафедри мовної підготовки, к.філол.н., доцент