Уже третій рік поспіль у Харківському національному університеті внутрішніх справ проводиться конкурс наукових робіт, основними завданнями якого є виявлення та розвиток обдарованих здобувачів вищої освіти, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентсько-курсантської молоді; популяризація науково-пошукової роботи з використанням досягнень сучасних інноваційних технологій; залучення провідних наукових, науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ до творчої роботи з обдарованою молоддю.

Запрошуємо здобувачів вищої освіти Харківського національного університету внутрішніх справ взяти участь у Конкурсі наукових робіт, який проводиться з 23 жовтня до 22 листопада 2023 року.

Умови проведення Конкурсу: у Конкурсі можуть брати участь здобувачі вищої освіти Харківського національного університету внутрішніх справ. На Конкурс надсилаються роботи, в яких досліджуються питання історії органів охорони правопорядку. Конкурсна комісія обирає не більше трьох кращих наукових робіт.

Не приймаються роботи, які не відповідають тематиці конкурсу, ті, що подавалися раніше на інші конкурси, були удостоєні нагород НАН України та органів державної влади.

Роботи приймаються до 15 листопада 2023 року.

Роботи у друкованому та електронному вигляді передаються секретарю Конкурсу:

кафедра теорії та історії держави і права факультету № 1

Загуменна Юлія Олександрівна

E-mail: [email protected]

Переможцям Конкурсу вручаються дипломи та грошова нагорода від академіка Національної академії правових наук, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України О.М. Бандурки.

Підсумки проведення конкурсу та нагородження переможців відбудуться 22 листопада 2023 року.

Вимоги до оформлення конкурсних робіт:

Наукові роботи студентів (курсантів), які беруть участь у Конкурсі, надсилаються в друкованому вигляді та на електронних носіях у супроводі таких документів:

  • відомості про автора (авторів) і наукового керівника;
  • згода на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури;
  • на титульному аркуші розміщуються: назва роботи, прізвища, ініціали автора (авторів) і наукового керівника, назва закладу вищої освіти;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи 15–20 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • наукові роботи подаються у друкованому вигляді та на електронних носіях секретарю оргкомітету конкурсу.