Греченко Володимир Анатолійович <br/> доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
Греченко Володимир Анатолійович,
доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України

У 1981 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Роль партійно-радянської преси в боротьбі проти троцькізму у1926–1927 рр. (на матеріалах України)»; у 1992 році – докторську дисертацію за темою «Проблеми ідейно-політичної боротьби в періодичній пресі 20-х рр. ХХ ст.».

У 1992 році присвоєно вчене звання професора кафедри історичних та соціально-політичних дисциплін.

З 2017 р. - Заслужений працівник освіти України.

Відомчі заохочувальні відзнаки: «За розвиток науки, техніки та освіти» І та ІІ ступенів, «За відзнаку в службі» І та ІІ ступенів, «За сумлінну службу» ІІІ ступеня, «За сприяння органам внутрішніх справ».

Основні напрями наукової діяльності: історія поліції та міліції, розвиток історії права як науки, формування тоталітарного режиму в Україні.

Під його науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Опублікував понад 500 наукових робіт (монографій - 16, підручників - 8, посібників - 47, статей - 208, тез статей - 73, метод. розробок - 83).

Член асоціації істориків України.

Є членом редколегії збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=z1HB3uAAAAAJ

 • Внутрипартийная борьба: сквозь призму печати 20-х годов): [монографія].  Х.:ХГАУ, 1991.  293 с.
 • Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть: [монографія].  Х.:УВС, 2000.  304 с.(у співавтор.).
 • Основи політології.  Х.: ХДАУ, 2000.  136 с. (у співавтор.).
 • Україна в добу «раннього» тоталітаризму (20-ті рр. XX ст.): [монографія]  Х: УВС, 2001.  276 с.(у співавтор з О.Н. Ярмишем.).
 • Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети.  К.: Видав. Дім «Ін Юре», 2002.  476 с. (у співавтор.)
 • Політична історія України XX ст.: У 6 Т. Т.3.  К.: Генеза, 2003.  С. 83-144. (у співавт. з Ю.І. Шаповалом).
 • Історія державності України.  Х.: Одісей, 2004. — 608 с. (керівник авторського колективу).
 • Історія сучасного світу. Х.: ХНУВС, 2006.  256 с.
 • Апогей сталінського тоталітаризму в Україні (30-ті роки XX ст.): [ монографія]  Х.: Торсінг Плюс, 2007.  352 с.
 • Україна: політична історія ХХ — поч. XXI ст.  К.: Парламентське видавництво, 2007.  С. 481—521. (у співав. з Ю. Шаповалом).
 • Історія України. Всесвітня історія XX ст. : Довідник..Х: Торсінг Плюс, 2008. − 640 с.
 • Історія України. Модульний курс.  Х.: Торсінг плюс, 2009. 384 с.
 • Історія світової та української культури: підручник для вищих закладів освіти.  К.:Літера ЛТД, 2010.  480 с.(у співавтор.).
 • Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок XVIII ст. — 1917 р): [монографія]  Х.: Золота миля, 2012.  616 с. (у співавтор.).
 • Становлення та утвердження тоталітарної партії в Україні (1918—1941 рр.): [монографія]  Х.: НікаНова, 2012.  402 с.(у співавтор.).
 • Харківщина: енциклопед. словник. — Харків: Золоті сторінки, 2014. (колектив авторів).
 • Становлення та розвиток міліції України (1921—1930 роки): історико-правове дослідження: [монографія] Х.: Золота миля, 2015.  498 с.(у співавтор.).
 • Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.): До 100-річчя подій Української революції [монографія].Х.: Золота миля, 2017.  496 с.(у співавтор.).
 • Історія держави та права України:підручник.Харків:Майдан, 2018. 640 с.(у співавтор.).
 • Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ -на початку ХХ ст.Х.: Константа, 2018.472 с.(у співавтор. з О.М. Головком).
 • Харківський національний університет внутрішніх справ : витоки, становлення, розвиток. Харків: Майдан, 2019. 428 с. (у співавтор.).

Основні статті:

 • І. К. Дашковський: нарис політичної діяльності //Український історичний журнал.  1991.  № 10.  С. 87-94.
 • До історії внутріпартійної боротьби в Україні у 20-ті роки // Український історичний журнал.  1993. № 9.  С. 114—121.
 • Про періодизацію та датування Визвольної війни українського народу // Вісник університету внутрішніх справ.  1996.  Вип. 1.  С. 89-95.
 • Центральна Рада та проблеми українізації // Вісник університету внутрішніх справ.  1997.  Вип. 2.  С. 116—123.
 • До питання про сутність поняття «державність»// Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 20.  Харків: НУВС, 2002.  С.244-249.
 • Друга криза непу (1925 р.) та ідейно-політична боротьба навколо перспектив його розвитку // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.  № 603.Історія України.  Вип. 6. С. 123—136.
 • Історичні дисципліни у вищій школі // Урядовий кур'єр.  2008.  21 червня.
 • Олександр Рейц як історик держави та права  Київської Русі // Право і Безпека. 2013.  № 2 (49).  С. 29—33.
 • Історико — правові погляди М. І. Ланге // Право і Безпека.  2013.  № 3 (50).  С. 11—16.
 • М. Л. Дювернуа як історик права Київської Русі //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2013.  № 4 (63).  С. 6-13.
 • Історико-правові погляди І. Є. Енгельмана // Право і Безпека.  2014.  № 1 (52).  С. 10—16.
 • Професор С. В. Пахман: життя в науці та наука в житті // Харківський історіографічний збірник.  Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014.  Вип. 13.  С.145-155.
 • Die Rolle deutscher Wissenschaftler bei der Einführung der rechtsgeschichtlichen Schule von Derpt in Russland (erstes Drittel des XLX Jhds.) //Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS) (Право країн Східної Європи),2016.№4.S.175-191.
 • Аскольд (р. н. невідомий - 882) // Велика українська юридична енциклопедія. Харків:Право, 2016. т.Т. 1: Історія держави і права України.С.57-58
 • Початки досліджень історіїї права Київської Русі на українських землях у 1810-х рр.// Історико-правовий часопис.2017. №1. С.16-21.
 • Підготовка охоронців правопорядку в Харкові на початку 1920-х років // Європейські перспективи. 2017.№3.С.12-18
 • Дослідження В.В.Сокольським міжнародних договорів Київської Русі Х ст.// Верховенство права.2017.№4. С.5-12.
 • The fundamental directions of the development of civil procedural law in the Ukrainian lands of the Russian Empire at the end of XVIII- to the first half of the XIX centure (before reform of 1864//Visegrad journal on human rights.2018.№4.(volume 1).Р.43-46.