Могілевський Леонід Володимирович <br/> доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Могілевський Леонід Володимирович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ на тему «Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України» (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення); у 2016 року захистив докторську дисертацію на тему: «Система трудового права України» за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2018 році отримав вчене звання «професор» за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

З 2020 р. - Заслужений юрист України.

Нагороджений: відзнакою Спілки генералів ОВС України «За вірність присязі» ІІІ ступеня (грудень 2011 року), іменною стипендією імені Василя Пилиповича Маслова (травень 2012 року), відзнакою - медаллю МВС України «10 років сумлінної служби» (грудень 2013 року), подякою МВС України (грудень 2014 року), грамотою Верховної Ради України (серпень 2016 року).

Основні напрями наукових досліджень: трудове право, право соціального забезпечення та інші.

Під його науковим керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій з юридичних наук.

Опублікував понад 70 наукових праць, з них: підручник – 1, монографія – 1, науково-практичний коментар – 3, наукових статей – 35, тез доповідей – 21, інші праці (методичні рекомендації, навчально-методичні матеріали).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0TckkPAAAAAJ&hl=uk

Могілевський Л. В. Трудове право : підручник / [М. І. Іншин, В. І. Щербіна, Є. Ю Подорожній, Л. В. Могілевський та ін.] ; за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. – Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.

Могілевський Л.В. Система трудового права України : монографія / Л. В. Могілевський. – Х. : «Панов», 2016. – 400 с.;

Могілевський Л. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» [текст] станом на 1 січня 2016 року – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 400 с.

Методичні рекомендації щодо досудового розслідування умисних вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: науково-практичні рекомендації / Л.В. Могілевський, А.Л.Борко та ін. // Актуальні питання діяльності органів внутрішніх справ України: збірник наук. Праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2015 рік / за заг. ред д-ра юрид, професора С.М. Гусарова. – Х.: ХНУВС, НікаНова, 2015. – 672 с.

Могілевський Л. В. До питання структури системи трудового права / Л. В. Могілевський // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип. 1(7). – С. 34−

Могілевський Л. В. Характеристика окремих міжнародно-правових актів, що стосуються трудового права / Л. В. Могілевський // Науковий вісник Херсонського державного університету. − 2015. − Вип. 3-2 − Т. 3. − С. 112−116.

Могілевський Л. В. Конституційні закони в системі джерел трудового права / Л. В. Могілевський // Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Випуск 1., ч. 2. – С. 220−227.

Могілевський Л. В. Роль центральних органів виконавчої влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру / Л. В. Могілевський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Т. 16. – С. 97−

Могілевський Л. В. Системність – основна якість системи трудового права / Л. В. Могілевський // Юридичний вісник. – 2015. − № 4. – С. 56−

Могілевський Л. В. Співвідношення системи трудового права та системи трудового законодавства України / Л. В. Могілевський // Підприємництво, господарство і право. – 2016. − № 2. – С. 38−44.

Могілевський Л. В. Кодифікація, як спосіб систематизації нормативно-правових актів у сфері правового регулювання трудових відносин / Л. В. Могілевський // Право і суспільство. – 2016. − № 2. – С. 77−91.

Могілевський Л. В. Інститут трудового права, як елемент структури системи трудового права / Л. В. Могілевський // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. − № 2. – С. 67−71.

Могілевський Л. В. Аналіз інститутів колективного трудового права / Л. В. Могілевський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2016. − № 19. – С. 33−37.

Могилевський Л. В. Характерные признаки нормативно-правовой акта качестве структурного элемента системы литературы трудового права Украины / Л. В. Могилевський // Научно-методический журнал «Право и Политика» (Республіка Кыргызия). – 2015. – № 4. – С. 45–50.

Mohilevskyy L. V. Legal act as a structural element of Ukraine sources of labor law / L. V. Mohilevskyy // Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). – 2015. – № 5. – Р. 80–86.

Mohilevskyy L. V. Types of regulatory legal acts of social partnership as structural elements of sources labor law / L. V. Mohilevskyy // Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). – 2015. – № 6. – Р. 62–67.

Могилевський Л. В. Кодифицированный нормативно-правовой акт в системе источников трудового права в Украине / Л. В. Могилевський // Научно-методический журнал «Право и Политика» (Республіка Кыргызия). – 2016. – № 1. – С. 46–50.

Mohilevskyy L. V. The role of the government in the publication of regulations by-character / L.V . Mohilevskyy // Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). – 2016. – № 1. – Р. 144–149.