Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності Національної поліції
Тези доповідей учасників науково-практичної конференції курсантів та студентів
(м. Харків, 12 грудня 2017 р.)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі "pdf"

Випускні відомості

Арендар В. В. Шляхи покращення інституту взаємодії поліції і населення в умовах реформування правоохоронної системи

Барбашов О. Г. Щодо проблем нормативно-правового регулювання дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України

Біба А. В. Правове регулювання захисту дітей в Україні

Білецька С. В. Історичні етапи та сучасні перспективи протидії злочинам правоохоронними органами України

Бродовський С. С. Забезпечення прав і свобод людини – зміст діяльності Національної поліції

Бурлаку О. Г. Комунікативний аспект досудового розслідування

Ванівська Л. Р. Національна поліція як суб’єкт профілактики правопорушень, що вчиняються неповнолітніми

Гаврилюк Д. А. Сучасний стан розвитку й функціонування органів системи МВС України

Гамаюнова К. В. Маніпуляція свідомістю людини як джерело інформаційно-психологічної загрози

Глотова О. Д. Поняття пенітенціарної безпеки

Головко Р. Г. Удосконалення законодавства у сфері протидії насильству в сім’ї шляхом ратифікації Стамбульської конвенції

Голуб Ю. В., Скриплюк Т. Р. Основні аспекти взаємодії слідчого та оперативного підрозділів у досудовому розслідуванні

Гомон А. В. Розвиток інформаційного забезпечення правоохоронними органами з метою протидії проявам економічної злочинності

Горяний А. А. Проблема захисту персональних даних у Національній поліції

Грищенко В. Ю. Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних ситуаціях

Гурова В. О. Противодействие насилию в семье

Дмитрів О. Р. Окремі питання правоохоронної діяльності

Закоморний Я. О. Історія розвитку співробітництва з оперативними контактами

Запорожець А. К. Проблеми нелегальної міграції в Україні

Ільченко Ю. П. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні шахрайства в банківській сфері

Капечула А. О. Зміст і значення нормативно-правового акта в діяльності органів публічного адміністрування

Комар Я. С. Проблеми здійснення поверхневої перевірки: питання теорії та практики

Корецька Ю. П. Проблемні питання повідомлення особі про підозру в рамках реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності

Корнєєв І. Д. Актуальні питання правореалізації обмеження пересування особи в діяльності поліції

Корнєєва Я. Ю. Сучасний погляд на адміністративний примус у діяльності Національної поліції

Кратасюк К. О. Протидія кібершахрайству щодо використання пристроїв для незаконного втручання в роботу банкоматів

Малькова М. О. Робота психолога з дітьми, які зазнали насильства в сім’ї

Мартинюк А. Р. Особливості управління в органах Національної поліції при надзвичайному стані

Михайлова О. Ю. Перцептивна функція професійного спілкування працівників Національної поліції

Мороз М. В. Використання невербальної комунікації при проведенні допиту

Мурзо Є. О. Забезпечення безпеки дорожнього руху адміністративно-правовими засобами

Остапенко В. В. Доцільність використання «проблемного методу управління» в підрозділах Національної поліції України

Перушко М. О. Запобігання корупції у військовій сфері

Петров В. О. Окремі аспекти криміналістичної характеристики як складової оперативно-розшукової характеристики терористичного акту

Подріз В. В. Розуміння змісту поняття «законодавство» в діяльності суб’єктів координації правоохоронної діяльності

Поліщук А. С. Щодо окремих аспектів здійснення спеціального досудового розслідування

Пришва О. О. Проблеми запобігання побутовому насильству

Сечанцина Д. О. Щодо функціонального призначення Національної поліції України

Стефанчук Л. І. Поліцейське піклування як один із видів превентивних заходів діяльності органів Національної поліції

Сур І. С. Особливості протидії насильству в сім’ї: соціально-психологічний аспект

Фещенко Я. І. Удосконалення нормативно-правового регулювання щодо застосування фізичної сили працівниками Національної поліції України

Фурман К. В. Особливості іміджу працівника Національної поліції та юриста

Хмелик М. С.Підвищення рівня довіри населення поліцейської дільниці до дільничного офіцера

Хмелик М. С. Дільничний офіцер поліції як суб’єкт протидії насильству в сім’ї

Ходєєва І. І. Перевірка поліцейським документів в особи у випадку, коли існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила (має намір вчинити) правопорушення

Цебинога В. Ю. Реформування освіти в МВС України

Цебинога О. Ю. Деякі питання використання зарубіжного досвіду для вдосконалення процедури реєстрації транспортних засобів в Україні

Цигрик В. В. Деякі аспекти матеріально-фінансового забезпечення органів Національної поліції

Цимбал В. В. Психологічне насильство в сім’ї – актуальна проблема сьогодення

Черкас К. К. Щодо деяких аспектів інституту укладення угод у кримінальному провадженні

Черновол В. С. Кібербезпека як різновид публічної безпеки

Черхавський М. В. Щодо недоліків кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією

Чибиряк М. С. Латентне насильство в сім’ї як соціально-психологічна проблема українського суспільства

Чуприна А. В. Можливості використання системи відеоспостереження у протидії злочинності

Шевцова І. І. Професійне спілкування правоохоронця: основні напрямки вдосконалення

Шевченко М. І. Стан і перспективи правoвого забезпечення соціальної підтримки інвалідів в Україні (на прикладі інвалідів, засуджених до позбавлення волі)

Шестакова А. В. Професійні якості майбутніх працівників правоохоронних органів