Факультет здійснює підготовку фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України зі ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «право» («правознавство») слідчої спеціалізації.

За роки функціонування факультету з його стін вийшло понад чотири тисячі випускників, які успішно працюють на посадах слідчих, прокурорів, суддів у різних регіонах України, значна їх кількість займає керівні посади в Національній поліції України та інших органах державної влади. Щороку на факультеті відбуваються зустрічі його випускників, фотокартки найкращих з них розміщено на дошці «Випускники – наша гордість». Здобутки факультету й університету високо були оцінені керівництвом Міністерства внутрішніх справ України.

Факультет має у своєму складі п'ять кафедр:

Навчальний процес забезпечується науково-педагогічними працівниками, переважна більшість з яких має наукові ступені доктора філософії або доктора наук, а також вчені звання професора або доцента. Факультет підтримує тісні зв’язки із практичними органами та підрозділами Національної поліції України, залучаючи найбільш досвідчених фахівців до навчального процесу та науково-дослідної діяльності. Кафедрами факультету №1 викладається 66 навчальних дисциплін та спецкурсів.

Кафедрою кримінального права і кримінології здійснюється викладання таких навчальних дисциплін як: кримінальне та кримінально-виконавче право, кримінологія, актуальні проблеми застосування кримінального законодавства, аналіз та прогнозування злочинності, спецкурсів (кваліфікація кримінальних правопорушень, кваліфікація злочинів проти публічної безпеки та порядку). Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у розробці наукової теми «Теоретичні та прикладні проблеми протидії злочинності кримінально-правовими та кримінологічними засобами».

Науково-педагогічним складом кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства забезпечується викладання таких навчальних дисциплін як: кримінальний процес, досудове слідство в поліції ті ін. Основними напрямами наукових досліджень кафедри є проблеми удосконалення процесуального статусу суб’єктів кримінального провадження, форм досудового розслідування, порядку застосування заходів кримінального процесуального примусу, використання в процесі доказування фактичних даних, отриманих у ході оперативно-розшукової та адміністративної діяльності. У навчальному процесі використовуються макети кримінальних проваджень. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у розробці наукової теми «Наукове супроводження реформування системи кримінальної юстиції в Україні».

Науково-педагогічний склад кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки забезпечує викладання таких навчальних дисциплін як: криміналістика, судова медицина, судова психіатрія, судова експертологія, долікарська допомога, організація розслідування окремих видів злочинів тощо. Кафедра має технічні засоби виявлення слідів злочину, що використовуються у навчальному процесі, а також спеціалізовані аудиторії. Основними напрямами наукових досліджень є проблеми удосконалення методик розслідування окремих видів злочинів, зокрема, економічних, пов’язаних із торгівлею людьми, самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва, незаконних дій із наркотичними засобами, а також тактики проведення окремих слідчих дій. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у розробці наукової теми «Теоретичні та практичні основи формування і реалізації криміналістичних методик розслідування злочинів».

Науково-педагогічним складом кафедри теорії та історії держави і права забезпечується викладання таких навчальних дисциплін як: теорія держави і права, історія держави та права України, історія держави та права зарубіжних країн, юридична компаративістика та філософія права. Згідно з планом роботи кафедри науково-педагогічний склад кафедри здійснює наукові дослідження як безпосередньо пов’язані з історією та теоретико-правовим підґрунтям діяльності органів Національної поліції України, так і загалом теорії та історії держави і права.

Науково-педагогічним складом кафедри іноземних мов здійснюється викладання таких навчальних дисциплін як: іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова та іноземна мова за напрямом дослідження. Основними напрямками наукових досліджень кафедри є: лінгвістичні, методичні та педагогічні засади взаємопов’язаного навчання різних видів мовленнєвої діяльності, шляхи поповнення словникового запасу мови, психолінгвістичні аспекти підвищення ефективності викладання іноземних мов, удосконалення професійно-орієнтованої іншомовної підготовки як фактор підвищення ефективності діяльності працівників Національної поліції.

Науково-педагогічний склад кафедри адміністративного права та процесу забезпечує викладання таких навчальних дисциплін як: адміністративне право і процес; доктрини адміністративного права і процесу; доктрини фінансового права; напрямки розвитку науки адміністративного права і процесу; адміністративне судочинство; фінансове право; публічне адміністрування; адміністративна відповідальність; кваліфікація адміністративних правопорушень; судові та правоохоронні органи України та ін. Коло наукових інтересів викладачів кафедри складають такі напрямки, як: адміністративне право, адміністративний процес, фінансове право, адміністративно-правове регулювання діяльності Національної поліції України, правові основи міграційних процесів тощо. Зазначена тематика наукового пошуку знайшла своє відображення у активній науково-дослідній роботі працівників кафедри над дисертаційними дослідженнями, участі у багатьох регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах.

На кафедрах факультету працюють наукові гуртки, що забезпечують курсантам можливість займатися науково-дослідною роботою за профілем майбутньої професії. Курсантам, які цікавляться науково-дослідною роботою, надається можливість брати участь у науково-практичних конференціях у Харківському національному університеті внутрішніх справ та інших навчальних закладах України.

На факультеті створені всі умови для всебічного розвитку особистості. Курсанти постійно відвідують кінотеатри, художні галереї, музеї, виставки, театри. Особлива увага приділяється розвитку фізичної культури та спорту. На факультеті створені команди з футболу, рукопашного бою, гирьового спорту тощо. Курсанти факультету мають можливість брати участь у роботі літературної та художньої студії Харківського національного університету внутрішніх справ.

З метою закріплення традицій, передачі досвіду правоохоронної діяльності курсанти факультету залучаються до роботи із ветеранами Міністерства внутрішніх справ України. За участю ветеранів на факультеті проводяться спільні виховні заходи, курсанти надають ветеранам необхідну допомогу. Активну участь курсанти факультету та науково-педагогічний склад бере у волонтерському русі.

Для забезпечення належних умов навчання та побуту на факультеті створені та діють органи курсантського самоврядування, рада відмінників, спортивна-масова рада. Члени курсантського самоврядування факультету входять до складу Товариства студентів та курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ.

Особи, які навчаються на факультеті №1, мають статус курсанта (слухача), зараховуються до кадрів Міністерства внутрішніх справ України та забезпечуються грошовим утриманням. Курсантам, які навчаються на «добре» та «відмінно», нараховується підвищене грошове утримання. Протягом першого курсу курсанти проживають в упорядкованому гуртожитку на території Харківського національного університету внутрішніх справ. У гуртожитку факультету розташовані міні-спортивна зала, народознавча світлиця, учбова та побутова кімнати. Курсантам 2-го, 3-го та 4-го курсів дозволяється проживати за межами університету.

По закінченню навчання курсантам видається диплом ступеня вищої освіти «бакалавр» («магістр»), присвоюється кваліфікація «бакалавра права» («юриста») і спеціальне звання «лейтенант поліції».

Контактна інформація:

Адреса: 61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27

Телефони: +38(057)739-83-00, +38(057)739-83-26, +38(057)739-82-23.

Email: [email protected]