ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ
Збірник матеріалів науково-практичної конференції,
присвяченої світлій пам’яті Олександра Анатолійовича Пушкіна 25 травня 2018 року

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС В. В. Сокуренка

Борисова В. І. Базові принципи цивільного права України

Васильєва В. А. Закон України «Про вищу освіту»: інноваційні положення та практика застосування

Венедіктова І. В. Актуальні питання комерціалізації інноваційних продуктів вищими навчальними закладами України

Галянтич М. К. Проблеми застосування терміна «житло» в законодавстві України

Завальна Ж. В Поняття публічності в договірному регулюванні відносин приватної сфери

Заіка Ю. О. Правові наслідки визнання заповіту недійсним: здоровий глузд чи буква закону?

Канзафарова И. С. Частное право в условиях глобализации и регионализации: отдельные аспекты

Кізлова О. С Цивільно-правова категорія місця проживання особи під час здійснення митного оформлення транспортних засобів

Кохановська О. В. До питання про економічну конкуренцію у законодавстві України

Кузнєцова Н. С. Перспективи розвитку приватного права в контексті європейської інтеграції України

Майданик Р. А. Учення про юридичну методологію в контексті приватного права України

Мартыненко И. Э. О соотношении и взаимовлиянии гражданско-правовых норм и положений законодательства об охране культурного наследия (памятников истории культуры)

Притика Ю. Д. Онлайн-арбітраж у системі альтернативних способів вирішення спорів: pro et contra

Сліпченко С. О. Правові наслідки незаконного володіння чужим майном

Спасибо-Фатєєва І. В. Корпоративні правовідносини та корпоративні спори

Харитонов Є. О. Інформаційне суспільство, громадянське суспільство та приватне право: питання співвідношення

Харитонова О. І., Бігняк О. В. Захист прав учасників господарських товариств: новели та проблеми

Шишка Р. Б Визначна постать у становленні міліцейської цивілістичної наукової школи в Харкові .. 75

Гетманець О. П. Принцип правовладдя у бюджетних відносинах України

Гриняк А. Б. Цивільно-правова норма як елемент механізму правового регулювання підрядних відносин

Жорнокуй Ю. М. Значення медіаційного договору у вирішенні корпоративних конфліктів

Зозуляк О. І. Сучасний стан розвитку договірного права України: окремі аспекти

Калаур І. Р., Зайцева-Калаур І. В. Проблеми гармонізації законодавства України в сфері гарантії права на зміну (корекцію) статевої належності

Коструба А. В. Дуалізм приватного права франції: в пошуках компромісу

Кот О. О. Зловживання правами за новими процесуальними кодексами

Красицька Л. В. Прогалини у регулюванні сімейних відносин

Кройтор В. А. Існування помірного судового збору як гарантії реалізації права на судовий захист в аспекті доступу до правосуддя

Махінчук В. М. Про основні заходи щодо підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Пленюк М. Д. Принцип економічності та співробітництва (взаємодії) сторін у договірних зобов’язаннях

Сергієнко В. В. Правові проблеми реалізації положень закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків»

Синєгубов О. В. Захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб у сучасних умовах

Старинський М. В. Щодо засобів і прийомів нейтралізації норм права в приватних правовідносинах

Харченко Г. Г. Позовна давність і проблеми захисту інтересу добросовісного набувача у судовій практиці України

Цюра В. В. Довіреність як форма уповноваження представника за законодавством США

Єфремова І. О. Тенденції розвитку законодавства України у сфері захисту сімейних прав та інтересів

Швець Д. В. Місце річного плану в державних закупівлях

Аврамова О. Е. Построение элементов в структуре жилищных правоотношений

Адамова О. С. Щодо об’єкту правовідносин морського страхування

Бортнік О. Г. Урегулювання спорів у цивільному судочинстві України

Васильєв С. В. Філософські категорії в цивільному судочинстві

Горобець Н. О. Сучасні тенденції правового регулювання права власності

Давидова І. В. Деякі особливості суб’єктного складу правочинів в інформаційному суспільстві

Євко В. Ю. Особливості судового захисту сімейних прав

Єфремова І. І. Право на відшкодування моральної шкоди: проблеми реалізації

Зайцев О. Л. Розвиток договору закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Кириченко Т. С. До питання «поняття сім’ї»

Коробцова Н. В. Право пацієнта на захист персональних даних як одна з гарантій реалізації медичної реформи в Україні

Кочин В. В. Майбутні метаморфози регулювання відносин припинення юридичної особи: «рівняння» з кількома невідомими

Кухарєв О. Є. Реалізація принципу свободи заповіту в спадковому праві України

Лукасевич-Крутник І. С. Співвідношення понять «транспортні договори», «договори перевезення» й «договори у сфері транспорту»

Мінченко А. О Проблема визначення місця проживання малолітньої дитини з одним із батьків

Мороз О. В. Проблемні аспекти строку договору оренди майна державного підприємства

Некіт К. Г. Порівняльний аналіз законодавчих підходів до визначення понять криптовалюти та майнінгу

Панова Л. В. Юридична категорія «платіжна система»

Первомайський О. О. Правова футурологія. Спроба обґрунтування необхідності

Піхурець О. В. Окремі питання здійснення права на доменне ім’я

Радченко Л. І. Окремі аспекти термінологічної характеристики базового поняття сімейного права України

Рябоконь Є. О. До питання про співвідношення понять «заміна боржника у зобов’язанні» та «переведення боргу»

Сабодаш Р. Б. Проблемні питання застосування статті 20 закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Савченко А. С. Перебудова та знесення як наслідки самочинно зведеного об’єкта нерухомості

Садикова Я. М. Відношення інтересів у праві

Сакара Н. Ю. Спрощене позовне провадження як новела цивільного процесуального права

Селіванов М. В. Підстави поновлення процесуальних строків

Селіванова І. А. Про деякі питання правового статусу суб’єктів державного та комунального секторів економіки, актуалізовані українськими реформами

Соболєв О. В. Здійснення права на житло громадянами, що потребують соціального захисту

Соловйов О. М. «Lost in translation», або автономність концепції «власність», що ґрунтується на статті 1 протоколу № 1 Європейської конвенції з прав людини

Тіхонова М. А. Щодо права на визначення гендерної приналежності

Ткалич М. О. Спортивне приватне право як підгалузь цивільного (приватного) права

Чалий Ю. І. Межі приватноправового регулювання відносин освітньої сфери

Шишка О. Р. Об’єктоздатність особистих немайнових прав: деякі питання концептуально-правового регламентування

Якубівський І. Є. Про юридичну природу майнових прав інтелектуальної власності

Ясечко С. В. Щодо питання іміджевих прав

Вакулович Е. В. Особливості укладення договору оренди транспортного засобу для здійснення міжнародних перевезень

Васильєва В. В. Майнові права як предмет застави та їх відмінність від суміжних категорій

Глотов С. О. Триступеневий тест за бернською конвенцією: загальна характеристика

Гнатів О. М. Окремі аспекти правового регулювання цивільно-правової відповідальності держави

Гниздовская А. М. Правовая природа и особенности договора на спортивную подготовку игрока (на примере футбола)

Жорнокуй В. Г. Вина юридичної особи: сучасний етап вивчення

Карнаух Б. П. Причинний зв’язок: дилема двох мисливців

Макода В. Є. Деякі теоретичні та практичні аспекти визнання недійсним договору довічного утримання. Аналіз судової практики

Менська О. А. Заклад культури як елемент культурно-правової системи України

Музика Т. О. Питання припинення договору довічного утримання (догляду), укладеного зі співвласниками щодо майна, що є в їх спільній сумісній власності

Печений О. П. Проблеми відповідальності спадкоємців за боргами спадкодавця

Пономаренко О. М. Взаимодействие диспозитивного и императивного метода в правовом регулировании алиментных отношений

Попов В. А. Вузлова угода та договір перевалки як правові підстави перевалки вантажів

Рубан О. О. Новітні освітні технології викладання юридичних дисциплін з орієнтацією на компетентісний підхід

Сидоренко О. В. Правове регулювання антиспаму

Cідей О. В. Види особистих немайнових прав, пов’язаних із правом на здоров’я

Скриннікова К. О. Деякі аспекти цивільно-правового регулювання відносин у сфері надання медичних послуг

Степаненко Т. В. Щодо масових (групових) позовів у цивільному судочинстві (в світлі нової редакції Цивільного процесуального кодексу України)

Сущ О. П. Суб’єктивні права інвесторів корпоративних інвестиційних фондів

Сядриста І. І. Засоби індивідуалізації фізичної особи – підприємця

Філатова Н. Ю. Відмова від традиційних форм і ренесанс формалізму в умовах розповсюдження практики укладання електронних договорів

Ходєєва Н. В. Про право на інформацію про стан здоров’я дитини або підопічного

Хоменко М. М. Категория «недействительность» и защита гражданских прав: концепция Хозяйственного кодекса

Журавлёва Т. В. О правовом режиме паралимпийской, дефлимпийской и специальной олимпийской символики

Замуравкина Р. М. Проблемные вопросы договора аренды жилища с выкупом

Кацюба К. В. Цивільна правосуб’єктність непідприємницьких товариств

Пугачова Н. Г. Укладення договорів одним із подружжя щодо спільного майна

Артикуленко О. В. Окремі питання правоздатності юридичних осіб у цивільному праві України

Бєлова Ю. Д Сучасні підходи до класифікації персональних даних

Борисова А. О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері інформаційних комунікацій: загальний огляд нормативно-правових актів України

Бринчак М. П. Сутність права свободи світогляду та віросповідання у цивільному праві України

Голоденко И. А. Организационно-правовые формы высших учебных заведений

Гордевська О. М. Здійснення права спільної часткової власності у римському праві

Гордейчук В. Проблематика визначення поняття «введення в цивільний обіг» товарів, що містять охоронювану торговельну марку, за законодавством України

Єніна Л. В. До питання про нотаріальне посвідчення шлюбного договору

Єпішко І. С. Кримінально-правовий захист честі та гідності поліцейського як громадянина

Задорожний О. В. Проблемні аспекти формування стартової ціни об’єктів приватизації

Калмыкова Ж. Н. Правовые проблемы электронной торговли в Украине

Киреєва Н. С. Ризики споживачів і банківських установ у сфері електронного банкінгу

Кірик А. А. Строк придатності харчових продуктів як цивільно-правова категорія

Кочина К. А. Розмежування понять «воля юридичної особи» та «воля учасника(-ів) юридичної особи»

Красник К. С. Визначення поняття «сім’я» у правовій доктрині

Мосейчук А. І. Суб’єкти усиновлення іноземцем дитини за законодавством України та країн Європейського Союзу

Навальнєва Н. М. Визнання необґрунтованими активів та їх витребування

Негода О. А. Захист прав дитини як «слабкої сторони» договірних правовідносин

Петрофанова К. Р. До питання про правову природу договору про використання електронних грошей

Пилипенко Ю. О. Проблемні питання адвокатської «монополії» в цивільному процесі

Попова С. О. Цивільно-правові аспекти виникнення особистих немайнових прав юридичних осіб

Сліпченко А. С. Співвідношення у цивільному обігу понять «відчуження» та «перехід»

Ткаченко В. С. Визначення поняття «будівництво» в контексті самочинного будівництва

Приходько Д. О. Вплив законодавства ЄС на національні правові системи та національне законодавство

Цебинога В. Ю. Оборотоздатність об’єктів авторського права