Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції
Матеріали науково-практичної конференції
(м. Суми, 18-19 травня 2018 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі pdf

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС В. В.Сокуренка

Теоретико-історичні шляхи розвитку держави та права

Бурдін М.Ю. Конкретизація нормативно-правових актів як необхідна умова для їх застосування

Головко Б.Г. Позитивний досвід організації поліції Королівства Норвегії

Головко О. М. Розуміння історико-правового процесу у філософії права І. Г. Фіхте

Головко О. В. Правове регулювання дошкільного виховання в УССР у 1919-1933 роках

Обрусна С. Ю. Адміністративно-правові відносини у судовій системі в межах території України у ХІ-ХVIII століттях

Осадчий Ю. Г. Суперечки навколо анафеми Мазепи

Панкратова В. О. Несуперечливість (однозначність) як логічна вимога до нормативно-правового акту

Становлення конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах

Антонова О. А. Совершенствование порядка реализации законодательной инициативы гражданами

Гробова В. П. Виборча система місцевих органів влади у Швеції: досвід для України

Лубенець С. А. Характеристика правової природи інституту електронної петиці

Сучасні питання цивільного права і процесу в руслі розвитку правової системи

Бойко В. Б. Експерт із питань права: функції та проблеми нормативного регулювання

Bilyk M., Vasylenko M. Ensuring mechanism of guarantee

Горобець Н. О. Об’єкт права власності в Україні

Коваленко О. О. Структура цивільно-правового статусу фізичної особи

Кройтор В. А. Застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод судом при розгляді цивільних справ

Науменко К. С. Поділ спільної сумісної власності осіб, що перебувають у цивільному шлюбі

Садикова Я. М. Інтерес і право

Халецкая Т. М. О принципе научности нормотворческой деятельности

Шляхи розвитку трудового, земельного, екологічного, адміністративного, фінансового права у демократичному суспільстві

Березюк Л. А. Подходы к злоупотреблению правом в сфере трудових правоотношений

Бугайчук К. Л. Об’єкти публічного адміністрування в органах національної поліції України

Дуравкіна Н. І. Деякі питання щодо часу відпочинку: порівняльний аналіз законодавства України та країн ЄС

Корнеев С. А., Лопатьевская Э. А. Отдельные вопросы уголовной ответственности за нарушение законодательства о труде Республики Беларусь

Лукаш С. С. Дисциплінарна відповідальність поліцейських: європейський досвід та шляхи його запровадження в Україні

Маркова О. О. Щодо питання про співвідношення адміністративної процедури та адміністративного процесу в законодавстві

Мельник І. В. Правовий статус експерта з питань права в адміністративному судочинстві

Панасюк О. В. Деякі аспекти розмежування понять «законність» та «дисципліна»

Попова Л. М. Адміністративно-правове регулювання підприємництва в Україні

Попова С. М. Адміністративно-правові засади діяльності органів антикорупційного контролю

Пчелін В. Б. Щодо проблем правоохоронного забезпечення адміністративного судочинства в Україні

Савченко А. О. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства

Сюркало Б. І. Актуальні шляхи регулювання права на доступ до інформації в Україні

Шоптенко С. С. Провадження за скаргами громадян в органах Національної поліції України: проблеми нормативно-правового регулювання та шляхи їх вирішення

Янчевський І. Г. Особливості адміністративно-правового регулювання застосування заходів примусу співробітниками служби судової охорони

Теоретичні та практичні питання кримінального права і процесу на сучасному етапі розвитку правової системи

Александрова В. А. Клопотання про арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження

Бузоверя Є. Ю. До питання нейтралізації протидії виявленню та розслідуванню злочинів

Валюхневич М. Н., Заранка И. А. Некоторые вопросы квалификации неправомерного завладения компьютерной информации

Габа А. И. Регламентация предъявления для опознания в уголовно-процессуальном законодательстве Украины и Республики Беларусь: сравнительный анализ

Заранка И. А. Незаконные действия в отношении холодного оружия по уголовному законодательству Республики Беларусь

Канібер Ю. М. Розвиток факторного аналізу детермінації злочинності

Кисельов В. М. Огляд окремих змін до Кримінального процесуального кодексу України, прийнятих у 2017 році

Колесник М. О., Пономарьова Я. О. Статева зрілість чи статеве повноліття: до питання про внесення змін до ст. 155 Кримінального кодексу України

Пчеліна О. В. Щодо обстановки вчинення злочинів у сфері службової діяльності

Соловйова Л. М. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Страшок Є. В. Розумні строки: їх практична реалізація в контексті рішень Європейського суду з прав людини

Стратегія інноваційного розвитку лінгвістики і права

Байдак Л. І. Мотиваційний аспект навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних вищих навчальних закладів

Василенко В. А. Функціонування дієслова в сучасному юридичному дискурсі

Касымова С. К., Мадина Г. К., Маликова А. И. Языковая игра в военной структуре

Козловська Г. Б. Розвиток навчальної автономії у системі дистанційного викладання іноземної мови

Samoilova Y. To the question of enhancing students’ motivation to learn foreign language

Anastasiia Serhiienko, Tatiana Serhiienko Article structure peculiarities in the context of academic writing

Чабан Н. І. Нормативно-правове забезпечення українськомовної підготовки іноземних студентів

Яременко Л. М. До питання про інвенції майбутніх фахівців у викликах часу

Гуманістично-правова парадигма освітнього простору в умовах сучасного державотворення

Antonevych M., Lervåg T. Academic mobility of students: experience of Australia

Білоус Т. Л. Вплив фізичного виховання на формування здорового способу життя студентської молоді

Геращенко Т. Г. Субстанціональне обмеження демократії в умовах глобалізації

Демиденко Н. М. «Попівська академія» як передвісник першого університету на Слобожанщині

Кононенко Т. П. Туристична дестинація як елемент системи туризму в Україні

Корнієнко Л. М. Основні принципи і функції контролю знань студентів

Корнієнко О. М. Ціннісні орієнтації, установки, стереотипи в системі рушійних сил суспільної думки

Кубрак О. В. Причини і типологія суїцидальної поведінки

Титаренко О. Ю. Правова політика Радянської влади у культурній сфері на теренах України у повоєнний період

Фісенко А. В., Чередніченко С. В. Вплив фізичних вправ при оздоровленні хребта

Соціально-економічна трансформація суспільства у процесі розбудови державності України, європейської та світової інтеграції

Васенко В. К. Когнітивність як передумова стратегічного розвитку

Грачова В. В. Міжнародно-правові аспекти заборони діяльності терористичних організацій на сучасному етапі

Лук’янихіна О. А. Стратегічний підхід в управлінні територіями

Макаренко П. М. Економічна безпека підприємства та її основні індикатори

Маковоз О. С. Стратегія розвитку цифрової економіки в умовах європейської і світової інтеграції

Парфентій Л. А. Парфентій П. О. Фактори ухилення від оподаткування в Україні

Петровська С. А. Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій до регіону

Ткаченко С. О. Вдосконалення принципів та функцій діяльності сфери обігу

Чередниченко В. Б. Питання впровадження електронного документообігу в Україні