25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
(21- 22 лютого 2020 р.)

Титульний аркуш

Зміст

Випускні відомості

Вітальне слово

Теоретико-історичні шляхи розвитку держави та права. Становлення конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах

Бакаєва О. О. Суд присяжних як важливий елемент справедливого судочинства

Бурдін М. Ю. Земельна власність як правова основа земельних відносин у Київській Русі

Голуб М. В. Громадське формування як одна з форм взаємодії населення та Національної поліції у справі забезпечення публічного порядку на прикладі Харківської області

Головко Б. Г. Залучення громадських підрозділів до поліцейської діяльності на прикладі держави Ізраїль

Греченко В. А. Використання службових собак для протидії злочинності у Сумському повіті Харківської губернії у 1911 р.

Зубенко В. В. Історичні аспекти правоохоронної діяльності за часів Козацької доби

Іванов С. Ю., Дедурін Г. Г. Розвиток системи кримінального права за доби Директорії

Лазарєв В. В. Правостимулюючі засоби та їх мета

Логвиненко І. А., Логвиненко Є. С. Теорії походження Руської держави (Київської Русі)

Лубенець С. А. Інститут електронної петиції у Німеччині досвід для України

Невзоров І. Л. Еволюція наукових уявлень про неприпустимість зловживання правом

Осадчий Ю. Г. Політика Директорії Української Народної Республіки

Панкратова В. О. Доступність (зрозумілість) нормативно-правових актів як важлива передумова їх ефективності

Панова І. В., Соловйов В. В. До питання дотримання прав і свобод людини та громадянина у діяльності Національної поліції України

Рожкова Л. І. Застосування закону про реабілітацію жертв політичних репресій

Шульга А. М. Нормативність поведінки автономних роботів морально-правовий аспект і основна юридична проблема

Сучасні питання цивільного права і процесу в руслі розвитку правової системи

Герасимчук Л. В. Набувальна давність як підстава набуття права власності на земельну ділянку

Горобець Н. О. Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства України

Жорнокуй В. Г. Категорії «справедливість», «добросовісність» та «розумність» у контексті діяльності юридичної особи

Жорнокуй Ю. М. Належна організація корпоративного управління як спосіб попердження конфліктних ситуацій в акціонерному товаристві

Зайцев О. Л. Класифікація ознак правочинів, вчинених під впливом насильства

Кирдан Б. В. Права автора як об’єкт захисту в порядку цивільного судочинства

Коханська М. Л. Цивільна процесуальна форма та засоби в механізмі забезпечення ефективності цивільного судочинства

Науменко К. С. Ознаки особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття

Розгон О. В. Правова природа обмежень прав, які передаються за договором про трансфер технологій

Садикова Я. М. Забезпечувальні заходи під час виконання рішень про стягнення аліментів

Шляхи розвитку трудового, земельного, екологічного, адміністративного, фінансового, господарського права та процесу у демократичному суспільстві

Buciunas Gediminas Measurements of police performance

Боднарчук О. Г. Проблеми правового регулювання відносин щодо користування чужою земельною ділянкою на прикладі суперфіцію за законодавством України

Бортник С. М. Деякі питання щодо правового регулювання робочого часу поліцейських

Брусакова О. В. Зарубіжний досвід державного регулювання в галузі авіаційного транспорту

Валко Петрос Деякі аспекти відповідальності адвоката як суб’єкта надання безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративному судочинстві України

Ващенко С. С. Завдання адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України

Грищенко Р. С. До проблеми імплементації в національне законодавство європейського досвіду правового регулювання дисциплінарної відповідальності

Гончарук В. В. Новели законодавця у сфері праці

Данилів С. В. Юридична відповідальність за порушення присяги народним депутатом України

Деніс О. В. Необхідність бюджетної децентралізації в Україні

Nataliia Duravkina Mobbing is a type of violence at work

Завадська А. Т. До питання визначення «бізнес-ангелу» як суб’єкта інноваційної інфраструктури національний та міжнародний досвід

Зозуля І. В., Петрова Є. С. Адміністративно-правові засади статусу державного секретаря в Україні до постановки проблеми дослідження

Каменков В. С. О праве на энергетическую и экологическую безопасность, как необходимом элементе национальной безопасности Республики Беларусь

Клочко А. М. Професійна компетентність працівників органів Національної поліції

Коваленко К. В. Шляхи вдосконалення категоріального апарату дисциплінарного провадження в Національній поліції

Коломоєць Н. В., Кравченко А. Ю. Особливості порядку здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Кравець В. В. Адміністративно-правова характеристика медичних послуг

Кравченко О. В. Особливості регулювання трудових відносин

Кройтор В. А. Проблеми реалізації принципу пропорційності в господарському процесі

Круглов В. А. О понятии дисциплинарной ответственности

Кучко А. В. До проблемних питань недопущення дискримінації у сфері праці за ознакою статі та можливих шляхів їх вирішення

Лукаш С. С. Електронний трудовий договір зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні

Лук'янець В. С. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства

Markova O. To the question of the evolution stages of the administrative procedure

Мельник В. В. «Дія трудового законодавства в просторі» як принцип трудового права

Могілевський Л. В. Правовий прецедент як джерело трудового права

Молдованов Д. В. Шляхи розвитку правового регулювання правовідносин у сфері альтернативної енергетики

Остапович В. П., Барко В. І. Правові та психологічні засади підвищення ефективності призначення на посади поліцейських Національної поліції України

Панасюк О. В. Сутність та значення дисципліни в органах державної податкової служби України

Панова О. О. Місце Державної прикордонної служби України в системі органів забезпечення публічної безпеки України

Погорєлова Л. Г. Безпека праці підходи до визначення понять

Подорожній А. Ю. Досвід Німеччини у правовому регулюванні притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності

Подорожній Є. Ю. Теоретико-методичні проблеми юридичної відповідальності роботодавця та напрямки їх вирішення

Попова Л. М. Напрями антикорупційної політики в Україні на сучасному етапі її розвитку

Попова С. М. Земельна реформа в Україні на сучасному етапі розвитку держави

Профатіло К. В. Адміністративно-правові засади організації та діяльності державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства до постановки проблеми дослідження

Пуріга І. П. Скасування трудових книжок прогресивний крок або порушення прав працівника

Птухіна О. В. Деякі аспекти діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками щодо здійснення державного ринкового нагляду

Рамазанова Н. О. Законодательное регулирование административно-правового режима пребывания иностранных граждан в Республике Беларусь

Резанов С. А. Адміністративно-правові засади залучення військовослужбовців Національної гвардії України до охорони публічної безпеки та порядку

Романовська О. І. Природа адміністративно-правового забезпечення органів державної виконавчої служби в Україні

Сазонов В. В. Координація дій субʼєктів забезпечення економічної безпеки України

Сичова В. В. До проблеми закріплення поняття «локальне правове регулювання» на законодавчому рівні

Сіротов О. А. Джерела правового регулювання робочого часу поліцейських та місце серед чинних норм трудового права

Сокуренко В. В. Роль принципу партнерства в діяльності органів поліції

Стрельченко О. Г., Ганзенко М. В. Сутність медичної допомоги адміністративно-правовий аспект

Телятицкая Т. В. Совершенствование механизма административного принуждения субъектов хозяйствования в Республике Беларусь

Чишко К. О. Проблеми організації роботи окремих категорій працівників закладів вищої освіти (вищих навчальних закладів) зі специфічними умовами навчання правовий і соціальний аспекти

Чорноус О. В. Реформа трудового законодавства - гарантія захисту прав працівників чи роботодавців

Shaban T., Horobets N. Successes and challenges of the united «territorial communes» (hromadas) at sumy region in Ukraine

Шевченко О. О. Види дисциплінарних проваджень в органах Національної поліції

Теоретичні та практичні питання кримінального права і процесу на сучасному етапі розвитку правової системи

Баранова Ц. С. Правове забезпечення протидії та запобігання домашньому насильству в Україні

Волкова А. Е. Проблемні питання використання спеціальних знань органами досудового розслідування при розслідуванні кримінальних правопорушень

Глобенко Г. І. Міжнародні стандарти щодо нерозголошення відомостей досудового розслідування

Дунаєва Т. Є., Христич І. О. Економічна безпека держави як складова протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки

Заєць У. О. Вид і розмір шкоди як невід’ємний елемент предмета доказування у кримінальному провадженні

Заворіна О. П., Комаренко О. О. Окремі питання дослідження доказів у суді

Климова Е. И. К вопросу о принципах построения и применения методики расследования преступлений

Колесник М. О. Покарання у виді довічного позбавлення волі проблемні питання

Крайник Г. С. Щодо визнання корупційним злочину, передбаченого ст. 160 Кримінального кодексу України та удосконалення визначення неправомірної вигоди

Лозова С. М., Барвінок С. Д. Проблемні питання ідентифікації людини за ознаками зовнішності

Маслова Н. Г. Ретроспективний аналіз протидії злочинності

Нечаєва І. О. Участь захисника у доказуванні під час кримінального провадження

Носач А. В. Індивідуальне запобігання злочинам як практична проблема

Орлова Т. А., Колесник В. Ю. Про необхідність удосконалення кримінального законодавства України у напрямку розширення переліку злочинів проти дітей

Орлова Т. А., Нестеренко М. О. Про сутність та види транснаціональних злочинів

Орлова Т. А., Тапдигова Н. Д. Про сутність та різновиди одурманюючих засобів

Орлова Т. А., Юр'єв Д. С. Проблеми протидії наркобізнесу в Україні

Романюк В. В. Диференціація віку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення

Рось А. В. Окремі питання кримінального процесуального інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Соловйова Л. М. Оцінка достовірності показань свідка під час досудового розслідування

Туренко Д. В., Юхно А. А. Теоретические и прикладные вопросы подготовки возможного применения судом принудительных мер медицинского характера

Цвіркун Н. Ю. Щодо наступності в кримінальному праві України

Шут О. А. Проблемы информационной преступности

Юхно О. О. Генезис визначення криміналістичної характеристики злочинів у наукових дослідженнях

Яценко І. І. Міжнародне наукове співробітництво в галузі судової експертизи питання сьогодення

Стратегія інноваційного розвитку лінгвістики і права

Байдак Л. І. Засоби мовної компресії на лексичному рівні

Бересток О. В. Humanism, humanization and humanitarianism of the educational process in the paradigm of development of educational space in modern conditions of globalisation

Василенко В. А. Принципи вивчення культури юридичного мовлення у закладі вищої освіти

Горбач Н. Л., Кальченко Т. М. Модальні діеслова. Кілька кроків до їх засвоєння

Іванова І. Л., Горбач Н. Л., Кальченко Т. М. Кейс-метод як засіб формування професійної іншомовної комунікативної компетенції майбутніх правоохоронців

Кальченко Т. М., Горбач Н. Л., Іванова І. Л. Важливість навичок аудіювання в навчанні іноземної мови

Касенова Ж. З. Повышение результативности обучения иностранному языку

Anna Kozlovska The role of project work in the foreign language classroom

Корнієнко Л. М. Розуміння мови через культуру

Крекотень О. В. Від принципу наочності до принципу мультимодальності у вивченні іноземних мов в умовах сучасного освітнього простору

Левашов О. С. Викладання іноземних мов у ЗВО з особливими умовами навчання

Zoriana Mokhoniok English for specific purposes (esp) as an effective teaching technique for law students

Пивоваров В. М. Мовна компетентність випускника ЗВО з права

Почуєва В. В. Квест-технології в освіті

Tetiana Serhiienko, Yuliia Samoilova To the issue of peculiar features of terminological sustainable combinations translation in military documents and articles

Olena Shkurat Teaching english for specific purposes to the law faculty students

Сорокіна Г. М. До питання про спілкування іноземною мовою

Тамаркіна О. Л. Роль та місце самостійної роботи у засвоєнні нового матеріалу

Яременко Л. М. Потенційний словник фахівця-початківця контент друкованих ЗМІ

Гуманістично-правова парадигма освітнього простору в умовах сучасних викликів глобалізації

Бабич А. А. Гуманитарно-правовая парадигма сферы образования в условиях современных вызовов глобализации

Білокопитов В. І. Європейська асоціація вищих навчальних закладів партнерство у галузі вищої освіти

Білоус Т. Л. Важливий компонент професійної діяльності працівників поліції у екстремальних умовах

Бірюк Л. Я., Пішун С. Г. Глобалізаційні виклики як детермінанта оптимізації освітнього простору України

Maryna Vasylenko Description of content evaluation criteria of future lawyers for legal advice

Геращенко Т. Г. Сучасні нанотехнології як чинник трансформації морально-етичних засад суспільства

Гошовська Д. Т., Гошовський Я. О. Медіально-рефлексійний тренінг як засіб ревіталізації поліцейських-учасників АТО ООС

Демиденко Н. М. Чудотворна Малочернеччинська ікона «Хліб життя» повернення через століття

Джагупов Г. В. Психологічна складова у підготовці фахівців підрозділів превентивної діяльності

Доценко В. В. Психологічні проблеми особистості у сучасному інформаційному просторі

Жакупеков Р. Б., Мульдинов Р. Т., Байсбаев А. А. Организация учебно-тренировочного процесса по самбо с учетом биомеханического обоснования

Казначеєва Д. В., Пугач В. О Академічна доброчесність як фактор забезпечення якості вищої освіти Харківського національного університету внутрішніх справ

Кононенко Т. П. Особливості методу колового тренування в процесі фізичного виховання студентів

Корнієнко О. М. Світоглядний підхід у розумінні феномену віри

Кубрак О. В. Смертна кара в ХХІ столітті сьогодення та перспективи

Tanya Lervåg, Білоус Т. Л. Проблема аутизму як соціальний феномен у сучасному суспільстві

Литвинов О. М., Гладкова Є. О. Про одне актуальне для науки завдання

Маннапова К. Р. Проблема насильства над дітьми в родині

Мітрошкіна О. В. Формування психологічної готовності до змін у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України у рамках освіти фахівців

Орлова Т. А. Про необхідність вдосконалення програми підготовки слідчих та просвітницьку діяльність поліцейських серед учнів шкіл, їх батьків та вчителів

Снагощенко В. В. Музеї криміналістики в професійній підготовці фахівців

Супрун Д. М. Новітня парадигма освітнього простору як передумова професійної самореалізації психологів системи МВС України

Фінів О. Я. Психологічні особливості подружніх конфліктів у сучасних поліцейських емпіричний вимір проблеми

Фісенко А. В., Чередніченко В. В., Місевра О. П. Чи сумісні спорт і вегетаріанство

Чабан Н. І. Формування соціально-етичних компетенцій майбутніх юристів у процесі вивчення риторики

Швець Д. В. Деякі особливості етнічного профайлінгу як негативного аспекту превентивної технології у діяльності правоохоронних органів

Шевель А. О. Людина як ключовий фактор економічної системи (філософський аналіз)

Шмарова Н. В. Економічна депривація як негативний чинник самореалізації особистості поліцейського теоретико-емпіричний ракурс

Шуміло О. М. Досвід та перспективи викладання навчальних дисциплін, впливають на формування екологічної свідомості майбутніх правоохоронців

Сучасні тенденції та перспективи соціально-економічного розвитку суспільства у процесі розбудови державності України

Nilova M. Features of management decision-making in international corporations

Баценко Л. М. Перспективи розвитку сучасного менеджменту через інноваційні підходи

Баценко Л. М., Діденко О. В. Сутність і умови ефективності соціального менеджменту

Баценко Л. М., Логвин А. О. Оцінка ефективності управлінської діяльності підприємства

Баценко Л. М., Несторенко Р. А., Жовтоніжко А. М. Самоконтроль як функція персонального менеджменту

Башлай С. В. Економіко-правова природа ризиків у підприємництві

Бєляєва Л. А. Особливості сучасного стану обліку та контролю основних засобів бюджетних установ

Внукова Н. М. Ризик-орієнтований підхід і використання типологій у системі фінансового моніторингу

Журавка О. С., Верхогляд А. С. Нормативно-правове забезпечення страхової медицини в Україні

Журавка Ф. О., Подмарьов О. Ю. Податкове регулювання інвестиційної діяльності країни

Іваненко Н. О., Нілова Н. М. Фінансове заохочення адвоката або чи є стимул працювати результативно

Кисельов В. М. Тіньова економіка. причини та шляхи детінізації економіки України

Кошиков Д. О. Встановлення та характеристика суб’єктів реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки України (на підставі застосування системного підходу)

Лук’янихін В. О., Вовченко В. Р. Підтримка результативності проєктних команд в умовах зовнішньої невизначеності

Маковоз О. С., Передерій Т. С. Система СRM як фактор управління цифровою безпекою підприємства

Мукорез О. Л. Економічна доцільність роботи приватного виконавця судових рішень в Україні

Олексіч Ж. А. Податкові правопорушення загальний аспект та причини їх утворення

Парфентій Л. А. Основні схеми ухилення від сплати податків в Україні

Пеняк Ю. С. Сучасні методи контролінгу витрат

Петровська С. А. Проблеми страхового шахрайства в Україні

Сафронська І.. М., Ковальова Т. В. Система факторів конкурентоспроможності підприємства

Сотник І. М., Кириленко М. В. Проблеми формування справедливої заробітної плати в Україні

Сотник І. М., Яскевич А. О. Особливості трудових страйків в Україні

Смачило В. В., Наливайко Т. Л. Адаптивне управління в умовах VUCA

Смігунова О. В., Коваль О. В. Розвиток землеустрою в Україні сучасний стан та перспективи

Ткаченко С. О., Дядін А. С. Теоретичні аспекти реалізації стратегії розвитку підприємства

Устіловська А. С. Праксеологічний підхід у методах управління персоналом

Сучасні інформаційні технології в юридичній практиці

Виганяйло С. М. Напрямки впровадження інформаційних технологій в юридичній діяльності

В’юненко О. Б., Запара Є. М. Використання потокового відео в системі e-learning для підвищення кваліфікації фахівців юридичних спеціальностей

Лук’янихіна О. А., Розанова О. М. Інформаційне суспільство як сучасний етап розвитку людства виклики та можливості

Макарова О. П. Інформаційні технології в юридичній діяльності як один із напрямків підвищення її ефективності

Ободяк В. К., Виганяйло О. В. Хмарні технології як інструмент оптимізації юридичної діяльності

Правові, економічні та соціальні аспекти європейської і світової інтеграції в умовах глобалізаційних викликів

Avanesova N., Sergiienko U. Old public governance paradigm as a key factor of braking development in the state national security system

Божидай І. І. Імплементація євроінтеграційних процесів в агропромисловому комплексі України

Лінькова О. Ю. Економічні аспекти інтегрованих систем управління

Музичук Е. О. Законодавство України розуміння сутності законодавчих та підзаконних актів

Сазанова Л. С., Русанова Л. І. Інтерактивні технології кооперативного навчання

Салманова О. Ю. Щодо актуалізації цифрової трансформації у сфері публічного управління

Сартаев Н. Ж., Бегишев Р. Р., Серов И. А. Информационное противоборство в сети интернет

Степанов О. В. Роль современных информационных технологий в белорусском гражданском судопроизводстве

Цыпарков Н. Г. Объективная информация бухгалтерского учета – основа эффективного управления хозяйственной деятельностью