Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності
Тези доповідей учасників XXIVнауково-практичної конференції курсантів та студентів
(м. Харків, 17 травня 2017 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС В. В. Сокуренка


СЕКЦІЯ 1 ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ


Науковий гурток кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2


Іваненко В. О. Чинники, що впливають на формування політичної свідомості сучасного українського суспільства

Найда В.О. Релігійна основа філософії Г. С. Сковороди

Коваленко Д. Ю. Мораль як основа міжлюдських стосунків

Погуца М. Ю. У пошуках смислу людського життя

Смаглова М. В. Толерантність як загальнолюдська цінність

Цебинога О. Ю. Інтернет як нове явище сугестивного впливу: філософсько-правові аспекти

Хмелик М. С. Взаємодія права та моралі в сучасному суспільстві


Науковий гурток кафедри українознавства факультету № 2


Камінський В. О. Художні особливості оповідання В. Івченка «Цісарський пес, або надзвичайна місія у Суздалі»

Барбашов О. Г. Жінки у другій світовій війні: історичний досвід

Черніков А. М. На шляху до громадянського суспільства: акція «Україна без Кучми» (2001 р.)

Сухоруков Г. Г. Взаємовідносини Галицько-Волинського князівства та Золотої Орди за часів Данила Галицького

Ванівська Л. Р. До питання про місце молодіжної субкультури в сучасному українському суспільстві

Коляда О. С. До проблеми культури мовлення майбутнього правоохоронця


Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1


Синяк Я. В. Українська національна ідея: воля до сенсу

Неїзжала Т. О. Волелюбність українського народу

Найда В.О. Православна віра як засіб попередження професійної деформації працівників Національної поліції України

Мовчан Д. А. Ідеологія побудови сучасного українського суспільства на засадах духовно-культурних цінностей


СЕКЦІЯ 2 ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІСТОРІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ПРЕДСТАВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО


Степанюк Д. Р. Щодо необхідності модернізації Основного закону України


Науковий гурток кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6


Котляр Є. О. Сутність права особи на захист персональних даних


Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1


Сапейко І. І. Окремі аспекти реєстрації шлюбу за Кодексом Наполеона

Чебан С. В. Прогалини в позитивному праві та способи їх усунення і подолання

Черніков А. М. Верховенство Конституції України як принцип правової держави

Найда В.О. Тоталітарна держава та національна культура: проблема взаємовідносин

Лук’янов В. О. Нова патрульна поліція України: проблеми та шляхи їх вирішення

Воробець В. В. Формування правосвідомості працівників Національної поліції України


Науковий гурток кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2


Драгомирова М. Г. Необхідність реформування партійної системи України

Вербицький Д. Р. Вищий навчальний заклад – шлях до майбутньої професії

Драгомирова М. Г. Свобода віросповідання: соціально-філософські та законодавчі аспекти

Магда О. О. Корупція у ВНЗ: прояви, причини, протидія


Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6


Ковбасяр О. А. Професійна підготовка охоронців громадського порядку в період Української революції (1917–1918 рр.)


Науковий гурток кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4


Мальцев В. В. Місце електронних засобів масової інформації в системі ЗМІ

Задніпровська О. Ю. Щодо участі дітей у збройних конфліктах

Хмелик М. С. Система джерел конституційного права: загальна характеристика

Ємельянченко М. С. Політичний плюралізм як чинник розвитку української держави


СЕКЦІЯ 3 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА. ЕКОЛОГІЧНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВОНауковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4


Цебинога О. Ю. Інформація як об’єкт цивільного права

Цебинога В. Ю. Актуальні проблеми визначення поняття вогнепальної зброї як об’єкта цивільного права

Бадьорна Є. С. Актуальні проблеми правових наслідків недійсності шлюбу

Горяний А. А. Правове регулювання роздільної власності подружжя у законодавстві України та деяких країнах – республіках колишнього СРСР

Задніпровська О. Ю. Спадкування за законом

Каталін О. В. Співвідношення конституційного й тендерного законодавства

Корецька Ю. П. Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти)

Міхнов А. О. Перспективи запровадження похідних (непрямих) позовів

Пихтін О. О. Проблеми фактичного прийняття спадщини в цивільному праві

Сіротов О. А. Підстави застосування міжнародних торгових звичаїв у господарському судочинстві України

Горяний А. А. Щодо невідповідності назви розділу VII ЦПК України його змісту

Шурінова О. В. Інтерес неповнолітніх як умова дійсності правочину

Долинна Я. А. Проблема захисту честі та гідності


Науковий гурток кафедри трудового та господарського права факультету № 2


Гаштур В. В. Щодо неоднозначності закріплення поняття господарського товариства

Кас’ян К. О. Недобросовісна конкуренція та Антимонопольний комітет України як засіб захисту

Синяк Я. В. Зовнішня трудова міграція в Україні: проблемні аспекти та шляхи вирішення

Гавриленко Т. В. Щодо питання надання вищої освіти молоді

Романчук І. О. Приватна детективна (розшукова) діяльність як новий вид господарської діяльності в Україні


Науковий гурток кафедри цивільного права та процесу факультету № 6


Цілуйко А. В. Особливості спадкування фактичного подружжя

Желязкова А. О. Забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно

Якушкін Г. В. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання


СЕКЦІЯ 4 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО


Науковий гурток кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3


Ховзун А. А. Напрями вдосконаленні співпраці Національної поліції із засобами масової інформації

Цебинога О. Ю. Заходи адміністративного припинення в практичній діяльності органів Національної поліції України

Подріз В. В. Основні напрямки політики держави з протидії корупційним проявам

Цебинога В. Ю. Штрафні бали як вид адміністративного стягнення за порушення правил дорожнього руху в Україні

Бродовський С. С. Окремі аспекти забезпечення дотримання прав і свобод людини в діяльності Національної поліції

Реджепов Р. С. Характеристика поліцейських заходів як комплексу дій превентивного або примусового характеру, що обмежують права і свободи людини

Фещенко Я. І. Умови безпечного користування інтернетом

Подріз В. В. Щодо визначення поняття суб’єктів координації правоохоронної діяльності


Науковий гурток кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3


Куценко А. О. Деякі аспекти адміністративно-правового забезпечення публічно-сервісної діяльності органів Національної поліції України

Корецька Ю. П. До питання про підвищення якості надання адміністративних послуг

Андріяш А. В. Дослідження місця органів Національної поліції України в системі суб’єктів протидії корупції

Стефаненко О. М. Юридична відповідальність посадових осіб Національної поліції України

Єрмакова К. С. Класифікація меж адміністративного розсуду в діяльності органів Національної поліції

Петров В. О. Щодо відеофіксації подій інспекторами патрульної поліції

Черніков П. М. Вплив правового нігілізму на свідомість поліцейського

Шевцова І. І. Напрями взаємодії органів Національної поліції із засобами масової інформації під час профілактичної роботи серед молоді

Черновол В. С. Громадський контрольза діяльністю поліції

Бундюк Я. А. Співпраця – важливий фактор належного забезпечення публічної безпеки і порядку підрозділами Національної поліції України

Бражиненко В. В. Пропозиції щодо удосконалення положень закону України «Про Національну поліцію України»


СЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ


Петров В. О. Державна політика протидії тероризму: стан і перспективи


Представники національної академії Служби Безпеки України


Попович А. А. Ефективність протидії нелегальній міграції

Карий І. М. Судовий прецедент у кримінальному праві

Загоруйко В. В. Проблеми визнання терористичних організацій в українському законодавстві

Бова І. В. Кваліфікація надання допомоги невизнаним (самопроголошеним) республікам

Рагнєв А. О. Інформаційна складова об’єктивної сторони диверсії


Науковий гурток кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1


Роздорський Ю. П. Проблеми протидії вчиненню корупційних правопорушень працівниками Національної поліції

Русин Є. Є. Проблеми кваліфікації сукупності злочинів у кримінальному праві України

Зеленохатов І. Е. Призначення покарання співучасникам за незакінчений злочин


Науковий гурток кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1


Хмелик М. С. Підвищення ефективності профілактичної діяльності слідчого під час розслідування корисливо-насильницьких злочинів

Анпілогов В. І. Деякі актуальні проблеми проведення та призначення судових генотипоскопічних експертиз під час розслідування злочинів

Биковець Б. С., Бердінська А. О. Механізм вчинення злочинів у сфері банківського кредитування

Єрьоменко Р. С. Механізм кримінальної дії фінансових пірамід

Петров В. О. Криміналістична характеристика конвертаційних центрів

Велієв В. Е. Характерні проблеми використання запахових слідів у слідчій практиці

Вітвіцький А. О. Про актуальність розробки криміналістичної класифікації злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми

Орлов О. О. Про способи зниження ризиків застосування вогнепальної зброї поліцейськими

Тимошенко Ю. В. Щодо пропозицій про вдосконалення навчальної програми підготовки слідчих і профорієнтаційної роботи


Науковий гурток кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1


Анпілогов В. І. Окремі питання участі понятих у кримінальному провадженні

Антропов А. А. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування

Воробець В. В. Зміст і значення забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду як засади кримінального провадження

Гавриленко Т. В. Процесуальні аспекти отримання зразків біологічного походження для проведення експертизи

Гашевська М. М. Домашній арешт у кримінальному судочинстві України

Гречан І. О. Виклик учасників кримінального провадження до органу досудового розслідування чи суду на тимчасово окупованих територіях

Гуторова О. С. Актуальні питання проведення контрольованої поставки як форми здійснення контролю за вчиненням злочину

Доценко Ю. С. Показання з чужих слів: недосконалість чи актуальна новела сучасного КПК

Драгомирова М. Г. Окремі аспекти визначення особливості спеціального досудового розслідування

Дранко Л. Ю. Визначення підстав щодо залучення понятих при проведенні окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій

Лебіга А. М. Показання з чужих слів

Самохвалова К. Д. Арешт майна в кримінальному провадженні

Цебинога О. Ю. Умови застосування кримінального процесуального законодавства за аналогією

Завгородня А. Ю. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами

Філатова В. В. Порушення розумних строків у кримінальному провадженні під час досудового слідства


СЕКЦІЯ 6 ПРАВОВІ Й ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ОРД. СПЕЦТЕХНІКА. ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА. ВОГНЕВА ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ. СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ


Представники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


Мунтян М. М. Правові основи оперативно-розшукової діяльності в органах Національної поліції


Науковий гурток кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету № 2


Корецька Ю. П. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності

Гаврилюк Д. А. Оперативно-розшукова протидія злочинним посяганням на помешкання громадян


Науковий гурток кафедри спеціальної фізичної підготовки факультету № 2


Сухомлин В. Ю., Миргородська М. В. Особливості досягнення високого рівня підготовленості курсантів-спортсменів на базовому етапі техніко-тактичної підготовки з бойового самбо


Науковий гурток кафедри кібербезпеки факультету № 4


Хворостенко М. М. Особливості використання квадрокоптерів під час охорони публічної безпеки та порядку

Бєляєва Є. Г. Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання використання дистанційно пілотованих авіаційних систем в Україні

Кратасюк К. О. Контроль товщини лакофарбового покриття кузова автомобіля

Нестерцова Ю. О. Особливості використання відеореєстраторів у Національній поліції України


Науковий гурток кафедри тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3


Лебіга А. М. Виконання службово-бойових задач поліцейськими Національної поліції України в умовах недостатньої освітленості

Самойленко М. О. Особливості несення служби поліцейськими Національної поліції України на техногенно небезпечних об’єктах

Мусієнко А. Е. Попередження травматизму в Національній поліції України як один із головних чинників забезпечення боєздатності правоохоронців

Магда О. О. «Тунельний зір» в екстремальній ситуації в діяльності Національної поліції України


Науковий гурток кафедри вогневої підготовки факультету № 3


Ліперт Ю. С. Засоби індивідуального бронезахисту

Задніпровська О. Ю. Новітні технології заради безпеки поліцейських


СЕКЦІЯ 7 СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ


Науковий гурток кафедри економіки та фінансів факультету № 6


Кісельова А. О. Податки та податкова система України

Гончарова Т. О. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України

Бабула О. О. Іноземні інвестиції: сутність і значення

Мірзоєва К. Р. Соціально-економічні та правові наслідки безробіття

Шнайдер Д. С. Особливості приватизації в Україні

Гайдук С. О. Стратегія бізнес-планування

Передерій Т. С. Сучасний стан безпеки у сфері електронних платежів в Україні


Науковий гурток кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2


Кравчук В. О. Регіоналізація в Україні: вплив на економічний розвиток

Тимошенко Ю. В. Особливості виявлення ознак розкрадань грошових коштів

Останкович І. Р. Транснаціональна корупція в умовах глобалізації

Шевчук Д. О. Економічні інтереси як основа формування інноваційної моделі розвитку АПВ

Барбашов О. Г. Проблема формування середнього класу в Україні

Долинна Я. А. Інституційні чинники економічного розвитку

Козубенко К. І. Роль інвентаризації у розкритті економічних злочинів


Представники Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ


Бородіна А. С. Сучасні інноваційні проекти як фактор економічного розвитку України

Коцарь М. Ю. Сучасні проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні

Левченко А. С. Специфіка прояву соціальної відповідальності бізнесу в економіці України

Федосенко А. С. Економічна сутність і значення трансакційних витрат


СЕКЦІЯ 8 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ


Науковий гурток кафедри психології та педагогіки факультету № 3


Савчук Ю. Р. Вплив комп’ютерної залежності на поведінку в підлітковому та юнацькому віці

Лежух І. С. Проблема груп смерті в Україні

Пивоварова В. Ю. Порушення соціалізації особистості в підлітковому віці

Ткаченко М. А. Теоретичні аспекти розвитку правосвідомості майбутніх правоохоронців


Представники національної академії внутрішніх справ


Майборода В. О. Проблематика управління конфліктами у військових колективах